PDF Skriv ut Skicka sidan

Aktuella teman för föreläsningar och studiedagar

De föreläsningar vi håller kan relateras till nedanstående tematiska kunskapsområden. Föreläsningarna bygger på aktuell forskning. Föreläsningarna kan organiseras både som fristående föreläsningar, studiedagar och föreläsningsserier.

Bedömning och betygssystem

Inom företaget arbetar vi alla på olika sätt med bedömningsfrågor i de olika skolformerna – det handlar om lärares bedömningsarbete i klass, möjligheterna att med formativ bedömning kvalificera undervisningen, utvecklandet av redskap för bedömning och betygssättning, frågor om likvärdighet och kunskapernas innehåll o.s.v. Vi har även kunskaper om problem och möjligheter med IUP och åtgärdsprogram.

Lärande i olika Undervisningspraktiker

Undervisning utgör ett centralt innehåll i våra gemensamma kunskapsintressen. Framför allt har vi forskat på frågor om individualisering och eget arbete. Vidare har vi ett stort intresse för analyser av vilket lärande som görs tillgängligt genom klassrumsarbetet med olika uppgifter – både i mer traditionella klassrum och i klassrum med olika elevcentrerade undervisningsformer. I relation till ett nyligen avslutat forskningsprojekt Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande har vi även kunskaper om olika undervisningspraktiker i Sverige och Svenskfinland.

Kunskapsutvecklingen i särskolan/träningsskolan

Inom företaget har vi även forskningsbaserade erfarenheter av kunskapsutvecklingen för elever med lärandehinder (i behov av särskilt stöd). Det kan handla om förutsättningarna för läs- och skrivutveckling eller matematiskt tänkande.

Lärande

Vårt intresse för olika lärandeteoretiska perspektiv - speciellt sociokulturella - kan relateras till frågor om undervisning, kunskap och bedömning.

Läroplaner och skolans styrning

Vi har alla på olika sätt deltagit i utvecklingen av läroplaner, bedömningssystem och styrning av skolan verksamhet på Åland och i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax